Market

Image Credit: NASA/JPL-Caltech

Metallien lisäävän valmistuksen kilpailukyky

Pk-yritykset muodostavat globaalin talouden selkärangan ja niillä on tärkeä rooli alueellisissa, kansallisissa ja globaaleissa talouksissa ja jotka vaikuttavat merkittävästi kansakunnan kasvuun ja vaurauteen. Tilastojen mukaan pk-yritykset edustavat 90 prosenttia yrityksistä, yli 60–70 prosenttia työllisyydestä ja 55 prosenttia BKT:sta kehittyneissä talouksissa. Yleisesti ollaan yhtä mieltä siitä, että maailmanlaajuinen kilpailu kiristyy erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) osalta. Rahoituksen, infrastruktuurin, verkkoyhteyksien, tiedon ja tuotantolaitosten puute ovat vain joitain haasteita, joita pk-yritykset kohtaavat päivittäin. Pk-yritysten toimina kilpailutilanteessa ovat jatkuvasti lisääntynyt reagointikyky, ketteryys.

kestävyys ja tarjontakyky vastaamaan nykyisiin globaaleihin liiketoiminnan haasteisiin. Yhä useamman pk-yrityksen nähdään keskittyvän kustannusten alentamiseen, mikä edellyttää teknologisen kehityksen edistymistä. Valitettavasti yhä useammat pk-yritykset menettävät uusia mahdollisuuksia, minkä seurauksena arvo ja kilpailu menetetään. Tähän mennessä ero pk-yritysten välillä, joilla on modernisoituva teknologialähtöinen arvolupaus verrattuna konservatiivisiin, kasvaa nopeasti.

Metal Additive Manufacturing (MAM) on yksi näistä teknisistä edistysaskeleista, jotka saavat kasvavaa huomiota, ja siihen on liitetty mahdollisesti voimakkaita tuloja ja kustannussäästöjä. MAM-tekniikoilla on monia etuja, ja tärkeimmät sovellukset lisäävät tekijät ovat lisääntynyt suunnitteluvapaus, tuotannon ja logistiikan hukan vähentäminen, tuotantojärjestelmän digitalisoinnin edistäminen ja näiden vastaavat taloudelliset hyödyt. Kuten kuvasta 1 näkyy, maailmanlaajuiset MAM-markkinat ovat kasvaneet tasaisesti vuosina 2016-2019 ja sen odotetaan kasvavan merkittävästi kohti vuotta 2024. Arvioitu yhdistetyn vuosikasvun (CAGR) on 27,9 % ja MAM:n ennustetaan kehittyvän prototyyppityökalusta yhdeksi tärkeimmistä valmistustekniikoista.

Näiden tekniikoiden täysi hyödyntäminen on kuitenkin haastavaa, ja kallista. Suurin osa MAM:n tämänhetkisistä sovelluksista on siksi korkean arvon tuotteissa kapeilla markkinoilla, eli ilmailu- ja puolustusteollisuudessa, autoteollisuudessa ja lääketieteen aloilla(Kuva 2). Ilmailu- ja autoteollisuudessa havaitut trendit ja mahdollisuudet ovat helposti perusteltavissa, kuten keveys, topologian optimointi ja jätteen vähentäminen, kun taas lääketieteen alalla on nähty erilaisia käyttökohteita, kuten tekniikoiden hyödyntäminen räätälöityyn implanttisuunnitteluun, proteeseihin jne.

Kuvassa 2 näkyy myös, että useat muut teollisuudenalat (esim. öljy ja kaasu, mekaniikka ja automaatio ja energia) ovat hyödyntävät metalli AM menetelmiä. MAM:n teknologioiden ja sen käyttöönoton mahdollistavien teknologioiden jatkuvan kehityksen myötä voidaan luottaa siihen, että MAM:lla on syvällinen vaikutus siihen, miten valmistava teollisuus harjoittaa tuotantotoimintaa, ja hyödyntää mahdollisia säästöjä, joita se voi tuoda toimitusketjun kokonaiskustannuksiin. Lyhyesti sanottuna MAM:n käyttöönotto vaikuttaa merkittävästi maailmanlaajuisiin tuotteita valmistaviin pk-yrityksiin kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kestävyyden kannalta.

MAM:n hyödyntäminen on kuitenkin haasteellinen pk-yrityksille. Tämä haaste on jopa merkittävä niille pk-yrityksille, jotka toimivat harvaan asutuilla alueilla, jotka kärsivät heikentyneestä alueellisesta työllisyydestä (verrattuna keskusalueisiin), heikommasta työvoiman houkuttelevuudesta nuorten kannalta, maantieteellisestä syrjäytymisestä suurilta markkinoilta ja pääoman heikkenemisestä. Koska MAM:ista odotetaan tulevaisuuden teknologiaa liiketoiminnallisen edun ylläpitämiseen ja pk-yritysten kilpailukyvyn lisäämiseen, on pk-yritysten auttaminen selkeä tiekartalla, jonka tarkoituksena on motivoida ja helpottaa MAM:n käyttöönottoa, niin että yritykset voivat hyötyä uudesta tekniikasta täysimääräisesti